ΑΥΞΗΣΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για πρακτικούς λόγους ο όρος «αύξηση» αναφέρεται στην αύξηση του μεγέθους του σώματος  ή στην αύξηση των επιμέρων τμημάτων του.  Ο όρος «ανάπτυξη» περιλαμβάνει τη λειτουργική διαφοροποίηση του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτώνται συνεχώς νέες ικανότητες, που διαμορφώνονται από την αλληλοεπίδραση του γενετικού υλικού με τους εξωτερικούς παράγοντες.

Η γνώση της φυσιολογικής αύξησης και ανάπτυξης των παιδιών έχει βασική σημασία για την πρόληψη και τη διάγνωση διαφόρων νοσημάτων , τα οποία επηρεάζουν τους φυσιολογικούς τύπους αυτών των δυο συνεχών διεργασιών. Οι διαδικασίες της αύξησης και της ανάπτυξης δεν μπορούν να διαχωριστούν τελείως.